سحرگاه

علوم قرآنی و حدیث

سحرگاه

علوم قرآنی و حدیث

سحرگاه


بگو... بسم الله الرحمن الرحیم

تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند
با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست...

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

فصل سیزدهم: نقل به معنا

مباحث نظری نقل به معنا

مسأله نقل به معنا یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که موجب بروز مشکلاتی در فهم حدیث می شود. نقل به معنا به معنای نقل محتوا و مضمون یک روایت بدون جمود و تکیه‌ای خاص بر واژه‌ها و صورت‌های دستوری به کار رفته در آن توسط معصومِ گوینده است.

-      سابقه نقل به معنا


فصل دوازدهم: تحریفات عبارتی در حدیث

تقطیع حدیث

تقطیع در علم حدیث به معنای هم قطعه قطعه کردن و هم بریدن و کوتاه کردن حدیث است. محدثان نیز به اعتبار همین دو معنا، در دو موضع مختلف به کار برده اند، به معنای تلخیص کردن یا انتخاب بخشی از حدیث، و به معنای قطعه قطعه کردن و توزیع قطعات مختلف حدیث در ابواب.

-      تقطیع به اختصار